Ontvang onze aanbiedingen en informatie over onze nieuwe producten:  Inschrijven voor onze nieuwsbrief

menu

Algemene verkoopvoorwaarden

1 - Algemeen

1.1- Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Ideal Praktijk website, gedrukte catalogi en andere publicaties en de al dan niet daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen door Ideal Praktijk. Door het bestellen van Ideal Praktijk accepteert u deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de transactie. U wordt verzocht deze grondig te lezen.
1.2- U moet achttien jaar of ouder zijn om de Ideal Praktijk website te gebruiken en / of om bestellingen te plaatsen. Als u jonger bent dan achttien jaar, mag u alleen gebruik maken van de Ideal Praktijk website en / of bestellingen plaatsen met instemming en onder toezicht van een ouder of voogd. Als u niet in aanmerking komt, verzoeken wij u geen bestellingen te plaatsen.


2 - Identiteit van de verkoper

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) door DOMOTI VAD, handelend onder de naam Ideal Praktijk en Vivaform. De adresgegevens zijn opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden.

IDEAL PRAKTIJK is het nieuwe merk van IDEAS COMFORT en TEMPSL.


3 - Producten, koop en levering

3.1- De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW, verzekering en bezorgkosten zijn beschreven op de website, de catalogus, bestelpagina of bestelformulier. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW, verzekering en verzendkosten, zijn indicatief. Ideal Praktijk kan naar eigen goeddunken de aard van de aangeboden goederen zonder kennisgeving aan u wijzigen, zolang deze verschillen niet materieel van aard zijn.
3.2- Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Ideal Praktijk vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan u, tenzij Ideal Praktijk aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. Ideal Praktijk behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken.
3.3- U heeft het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen heeft ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit recht, dan kunt u de klantendienst op de hoogte stellen via e-mail of telefoon, of met behulp van de meegeleverde retourbon op de achterkant van uw factuur. Stuurt u de goederen terug in de originele verpakking van Ideal Praktijk, aan het in de Aanvullende Voorwaarden vermelde adres. Ideal Praktijk zal uw betaling terugstorten inclusief verpakkings- en verzendkosten (indien de gehele bestelling geretourneerd wordt). De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen.
3.4- Ideal Praktijk streeft ernaar alle bestelde producten uit te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een bestelling kan op elk moment worden ingetrokken, ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden voltooid, zal Ideal Praktijk u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels ) niet beschikbaar is kan Ideal Praktijk een vervangend product van gelijke of betere kwaliteit uitleveren, of uw bestelling gedeeltelijk uitleveren. Als u het vervangende product niets wenst te houden, kunt u binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, de Klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon, of retourneren met behulp van de meegeleverde retourbon op de achterkant van uw factuur. Ideal Praktijk zal dan zorgen voor een creditering of terugbetaling indien van toepassing. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn onderhevig aan verandering, wijziging en / of verbetering . In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd zal Ideal Praktijk trachten een hoogwaardiger alternatief te leveren.
3.5- Indien het door u bestelde product beschadigd of defect wordt geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, de Klantenservice op de hoogte stellen via e-mail of telefoon, of retourneren met behulp van de meegeleverde retourbon op de achterkant van uw factuur. De afdeling Klantenservice zal vervolgens zorgen voor een creditering, terugbetaling of vervanging (zie de aanvullende voorwaarden voor contactgegevens).
3.6- Wanneer u een bestelling plaatst bij Ideal Praktijk, wordt dit beschouwd als een aanbod van uw kant. Ideal Praktijk wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat Ideal Praktijk de bestelde goederen verstuurt, dan wel indien een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. De bestelling wordt definitief op het moment dat Ideal Praktijk een bevestigingse-mail of -brief stuurt. Bevestiging van een bestelling via het internet vormt geen acceptatie door Ideal Praktijk.
3.7- Ideal Praktijk zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de bestelling van een klant wordt verzonden op het door die klant gewenste tijdstip. Waar Ideal Praktijk niet in staat is om een bestelling te verzenden op het door de klant gewenste tijdstip, wordt die bestelling zo snel als mogelijk verstuurd.
3.8- Ideal Praktijk zal de producten leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat dit adres correct is. Wees precies over waar u wilt dat de producten worden achtergelaten mocht u onverhoopt niet thuis zijn. Ideal Praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van de producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw leveringsinstructies.
3.9- Levering is alleen mogelijk in het land waarin besteld is. Levering aan een postbus of naar afgelegen gebieden van bepaalde landen, is niet mogelijk.
3.10- Uitsluiting herroepingsrecht: Ideal Praktijk heeft het recht om producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, uit te sluiten van het standaard retourbeleid.
3.11- Ideal Praktijk heeft het recht om klanten eventueel te vragen een aanbetaling te doen voor geplaatste orders. Indien dit betrekking heeft op uw bestelling, zal u daarover geÏnformeerd worden.


4 - Prijzen en betaling

4.1- Alle opgegeven prijzen zijn in lokale valuta en zijn correct op het moment gepubliceerd, maar kunnen onderhevig zijn aan verandering.
4.2- Het plaatsen van een bestelling door een klant is een aanbod aan Ideal Praktijk om een product of producten te kopen tegen de prijs als geadverteerd door Ideal Praktijk. Ideal Praktijk heeft het recht op (gedeeltelijke) vooruitbetaling of kan een bestelling te weigeren als eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.
Aan elke nieuwe klant woord een voorafbetaling van 40 % op het totaalbedrag van de bestelling gevraagd. De rest wordt betaald na het ontvangen van het pakket.
4.3- Alle prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten en inclusief BTW. Ideal Praktijk garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de in haar online shop , specifieke aanbiedingen of catalogus vermelde prijzen op bestellingen ontvangen tijdens de geldigheidsduur van de website , specifieke aanbieding of catalogus. De prijzen in de catalogi, speciale aanbiedingen of online shop kunnen (onderling) verschillen. In het geval dat de BTW tarieven worden verhoogd gedurende de looptijd van een catalogus of prijslijst, behoudt Ideal Praktijk het recht om dergelijke bijkomende bedragen aan de klant in rekening te brengen.
4.4- Indien, ten onrechte, producten onnauwkeurig geprijsd zijn, hetzij op unit-niveau of als gevolg van de activering van een promotie, zal Ideal Praktijk niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dergelijke omstandigheden kan Ideal Praktijk u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om te bevestigen of uw bestelling te weigeren voor het product in kwestie.
4.5- Ideal Praktijk accepteert betaling voor goederen in een aantal vormen als aangegeven in de Aanvullende voorwaarden.
4.6- Door ondertekening van het bestelformulier in het geval van betaling via automatische incasso, of wanneer u bestelt via de Ideal Praktijk website, machtigt u:
  - Ideal Praktijk om een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag 5 dagen na factuurdatum te innen, en
  - Uw bank om uw rekening te debiteren voor het bedrag, met Ideal Praktijk als de ontvanger. U kunt uw bank opdracht geven om de automatische incasso binnen acht weken na de overdracht te keren. Neem contact op met uw bank voor de van toepassing zijnde voorwaarden.
4.7- Indien een klant nalaat juiste betaling bij zijn opdracht mee te sturen (bijvoorbeeld omdat een cheque of creditcard mandaat wordt geweigerd door de uitgevende bank of om enige andere reden), heeft Ideal Praktijk het recht om een vergoeding te vragen voor de administratieve kosten van het aanvragen van betaling. Ideal Praktijk behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden of verdere levering op te schorten. Dit heeft geen invloed op andere rechten die Ideal Praktijk heeft.
4.8- Ideal Praktijk heeft het recht om credit controles uit te voeren indien zij dat nodig acht.
4.9- Als u niet volledig betaalt na te zijn gemaand, kan Ideal Praktijk het bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten verhogen met een bedrag van 15% van de uitstaande hoofdsom tot € 2500, -, 10% van een uitstaande hoofdsom van € 2.500,01 tot € 5.000, -, en met een minimum bedrag van € 40, -.


5 - Garantie

5.1- Ideal Praktijk biedt een jaar garantie op door haar geleverde producten. Ideal Praktijk garandeert verder de kwaliteit en / of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Ideal Praktijk en Ideal Praktijk verzoekt u om het item (s) terug te sturen, zullen de retourkosten worden gedragen door Ideal Praktijk. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde garantie claims komen voor uw rekening.
5.2- Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:
 -in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;
 -bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
 -normale slijtage;
 -indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de bijsluiters en handleidingen.
Deze garantie laat onverlet de rechten van de consument op grond van de wet.


6 - Eigendom en risico

6.1- Gevaar voor schade aan of verlies van de producten gaat op u over op het moment van aflevering , of, indien u niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen Ideal Praktijk probeerde te leveren. Ideal Praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw levering instructies.
6.2- U wordt eigenaar van de producten nadat deze met succes zijn verzonden en wanneer Ideal Praktijk volledige betaling heeft ontvangen.


7 - Aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van dwingendrechtelijke plaatselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van Ideal Praktijk voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot een maximum van:
  a. De door de klant aan Ideal Praktijk betaalde waarde, en
  b. De kosten voor het terugzenden van de gebrekkige producten naar Ideal Praktijk.
Ideal Praktijk is niet verantwoordelijke voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige goederen of terugbetaling van reeds door u betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.


8 - Website en catalogus disclaimer

8.1- Wijzigingen in producten kunnen worden aangebracht op ieder moment. Ideal Praktijk zal redelijke commerciële inspanningen verrichten om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto's op de website zijn meestal nauwkeurig, maar kleine variaties in kleur, vorm en grootte kunnen voorkomen.
8.2- De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringgebied. Ideal Praktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere gekoppelde websites.
8.3- Als advies of informatie beschikbaar op de website kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij u aan om verdere uitleg te vragen van onze Customer Services afdeling. Ideal Praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.


9 - Privacy beleid

Ideal Praktijk respecteert uw privacy. Ideal Praktijk heeft haar gegevensverwerking bij het College Bescherming Persoonsgegevens (Nederlands Bescherming Persoonsgegevens) in Nederland aangemeld onder nummer 1556478 en behandelt alle persoonsinformatie door u verstrekt confidentieel, in overeenstemming met haar privacy beleid, als vermeld op www.ideascommfort.nl en in overeenstemming met alle nationale en Europese wetten.


10 - Intellectuele eigendomsrechten

10.1- De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Ideal Praktijk zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen op verantwoorde wijze alleen worden gezien als niet meer dan een weergave van 'best practices'.
10.2- Alle geschreven tekst, foto's, ontwerpen en inhoud van de website, de catalogi en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan en alle software compilaties en bewerkingen zijn auteursrechtelijk eigendom van Ideal Praktijk of van natuurlijke of rechtspersonen die een gebruiksrecht aan Ideal Praktijk ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Ideal Praktijk behoudt zich alle rechten voor.
10.3- Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ideal Praktijk of die van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.
10.4- Alle namen, logo's, slogans, of andere zinnen kunnen een handelsmerk van Ideal Praktijk of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk ongeoorloofd gebruik van een woord of beeldmerk is onwettig. U zult de beschermde teksten en beelden niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte van dergelijke zaken brengt Ideal Praktijk onmiddellijk op de hoogte.
10.5- U erkent dat u door het plaatsen van materiaal op de Ideal Praktijk website, u Ideal Praktijk en onze licentiegevers een onherroepelijke, voortdurende, royaltyvrije, wereldwijde licentie verleent om de materialen te gebruiken, zowel binnen het Ideal Praktijk domein als anderszins. De vergunning strekt zich uit tot het kopiëren, verspreiden, uitzenden, en het anders overbrengen, en aanpassen en bewerken van dergelijke materialen.


11 - Algemeen

11.1- Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld, worden deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze site beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming door het Nederlandse recht en worden eventuele geschillen uitsluitend aan de rechtbank in Amsterdam worden voorgelegd.
11.2- Indien u of Ideal Praktijk verzuimt een bepaald een recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of Ideal Praktijk niet kunnen weerhouden om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.
11.3- Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.
11.4- Ideal Praktijk is ten opzichte van u niet aansprakelijk voor u voor vertraging of niet-nakoming door een oorzaak buiten haar redelijke controle, of haar leveranciers , met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht , onlusten, arbeidsconflict , rellen zijn , overstroming en wetgeving.
11.5- Indien u een zakelijke gebruiker bent, vrijwaart u Ideal Praktijk, en /of een van haar gelieerde ondernemingen en haar functionarissen, directeuren en werknemers , onmiddellijk op verzoek, voor alle aanspraken, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Ideal Praktijk website of andere uitingen.


12 - Aanvullende voorwaarden

1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door DOMOTI VAD, in Nederland worden geleverd. DOMOTI VAD is als maatschappelijke zetel 16 avenue Industrielle, 59520 Marquette Lez Lille, Frankrijk. Ons geregistreerde BTW-nummer is NL 8144 0014 b017210.

2. Klantenservice in Nederland wordt verzorgd door DOMOTI VAD met als statutaire zetel op 16 avenue Industrielle, 59520 Marquette Lez Lille, Frankrijk. Het adres voor retourzendingen is :
B2C Europe Netherlands
IDEAL Praktijk
Zuiderzeelaan 80
1382 JW Weesp
The Netherlands .
U kunt eventuele klachten met betrekking tot uw bestelling per e-mail sturen aan: klantenservice@ideal-praktijk.nl of via telefoonnummer dat is 0900-0321. De lijn is op maandag t/m vrijdag geopend van 9:00-18:00

3. Ideal Praktijk accepteert betaling op de volgende wijzen:

 • Overboeking per bank : u stort het bedrag op de rekening van Ideal Praktijk op rekeningnummer NL20 ABNA 0246 4073 60 (BIC: ABNANL2A).
 • Creditcard: Ideal Praktijk accepteert Visa, Mastercard, Maestro en debetkaarten. Vul uw kaartnummer, de vervaldatum en de 3-cijferige veiligheidscode in (te vinden op de achterzijde van uw credit / debit card), en plaats uw handtekening op de bestelbon. Uw kaart wordt niet belast tot de dag van facturatie.
 • Incasso: Ideal Praktijk biedt de mogelijkheid om te betalen met een SEPA automatische incasso. Deze betalingen worden afgewikkeld 5 dagen na factuurdatum.
 • Ideal via de website: met iDeal kunt u tijdens het plaatsen van uw bestelling meteen via uw eigen bank afrekenen. U doet dit binnen de vertrouwde betaalomgeving van uw bank. Uw bestelling wordt hierdoor sneller afgehandeld, zodat u zo snel mogelijk uw producten thuis ontvangt.

4. Indien u een consument bent, heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of niet conform beschrijving zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door de garantie of retourbeleid in deze voorwaarden.


13 - Persoonsgegevens

Wat is de AVG?

AVG is het acroniem voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een nieuwe wet inzake de privacy die de eisen op het gebied van gegevensbescherming van alle EU-landen harmoniseert en moderniseert, om de wijze waarop organisaties persoonsgegevens verwerken te verbeteren. Het betreft een wet die tot doel heeft de rechten te beschermen van de natuurlijke personen die zich op het grondgebied van de EU bevinden.

Verwerkingsverantwoordelijke

DOMOTI is de verwerkingsverantwoordelijke. Diens hoofdkantoor is gevestigd te Zone de la Bouverne 16 Avenue industrielle 59520 Marquette Lez Lille, Frankrijk. De vennootschap is ingeschreven in het HR van Lille Métropole onder nummer NL 8144 0014 b017210. Diens vertegenwoordiger is de heer Stéphane Dervaux in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur.

Als Verwerkingsverantwoordelijke verbindt DOMOTI zich de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.

De Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) benoemd voor de GROEP DOMOTI is schriftelijk te bereiken op het adres van DOMOTI – Délégué à la protection des données DPO - 59685 LILLE Cedex 9 Frankrijk en per mail dpo-groupe-domoti@domoti.fr.

Vergaring van de persoonsgegevens

De door IDEAL Praktijk op diens website vergaarde gegevens zijn voor hem bestemd. De klant kan zijn toestemming geven voor, of zich verzetten tegen het gebruik van de volgens de termen van deze bestelling, op grond van het klantenbestand van IDEAL Praktijk vergaarde gegevens, alsmede voor of tegen het gebruik hiervan door derden. Volgens toepassing van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 wijzen wij u er op dat de door DOMOTI, als Verwerkingsverantwoordelijke opgevraagde informatie nodig is voor het beheer van uw bestelling en de follow-up van onze commerciële relaties.


De vergaarde gegevens kunnen omvatten:

 • Informatie die u ons verstrekt heeft (door het invullen van formulieren of via correspondentie waarin uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, uw financiële gegevens vermeld staan);
 • U betreffende informatie die automatisch verkregen is door uw bezoek aan onze website;
 • Informatie ontvangen uit andere bronnen (commerciële partners, kredietinstellingen of reclamenetwerken).

Uw gegevens zullen gebruikt worden voor het evalueren, afsluiten en uitvoeren van de goederenovereenkomst, voor het beheren van de relaties met de klanten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten door IDEAL Praktijk, door leden van onze groep of door zorgvuldig door IDEAL Praktijk geselecteerde derden voor de invordering van schulden, het opzetten van maatregelen tegen fraude en het voldoen aan de juridische verplichtingen en de wetgeving.


De volgende persoonsgegevens worden op onze website vergaard:

 • Tijdens het aanmaken van een account of het aanvragen van een catalogus: aanspreektitel, naam, voorna(a)m(en), postadres, e-mailadres, vaste en/of mobiele telefoonnummers, geboortedatum.
 • Tijdens het inloggen op de klantenzone: inloggegevens.
 • Betaling: Tijdens het doen van een bestelling registreert de website gedurende de transactie de financiële gegevens m.b.t. de bankrekening en/of de creditcard.
 • Cookies: De cookies worden gebruikt in het kader van het gebruik van de website. Extra informatie is te vinden in ons privacybeleid.

Tijdens het vergaren moeten de velden voorafgegaan of gevolgd door het symbool * verplicht ingevuld worden om de finaliteiten van de verwerking die u gepresenteerd worden, uit te kunnen voeren. In de formulieren voor het vergaren van persoonsgegevens op de website of op papierformaat wordt de Klant met name geïnformeerd over het al dan niet verplichte karakter van de gegevensvergaring. Indien een verplicht veld niet wordt ingevuld, kan IDEAL Praktijk zijn diensten niet verrichten.


Uw gegevens kunnen verhuurd, afgestaan of geruild worden. Deze gegevens kunnen doorgegeven worden aan een betrokken derde in het kader van een verandering van controle, een fusie, de overdracht van goodwill of een gedeeltelijke inbreng van activa van DOMOTI, tenzij u dit niet wilt.

Finaliteiten en juridische basis voor de gegevensverwerking

De vergaarde en in het bezit van IDEAL Praktijk zijnde gegevens worden verwerkt voor de in onderstaande tabel beschreven finaliteiten.Het verwerken vindt plaats op basis van de in dezelfde tabel beschreven juridische gronden.


Finaliteiten / verwerkingJuridische basis voor de verwerking
Het beheer van het klantaccount, de bestellingen, de aanvragen van een catalogus en cadeaus (leveringen, retourzendingen, omruilen, herroeping, facturering en controle van boekhouding).De follow-up van de klantrelatie (behandeling van claims, geschillen, aftersales service).
Deze verwerking vindt plaats op basis van de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6.1 (b) van de Verordening.
Het beheer van de rechten van de betrokken personen.Deze verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting, in overeenstemming met artikel 6.1 (c) van de Verordening.
De wettelijke archivering.
Het beheer van Voogdijschap/curatele.
De verzending per e-mail en SMS van aanbiedingen van IDEAL PraktijkDeze verwerking vindt plaats op basis van uw toestemming, in overeenstemming met artikel 6.1 (a) van de Verordening.
De verzending per e-mail en per SMS van aanbiedingen van partners.
De installatie van cookies en trackers op uw terminal met als doel u producten en diensten voor te stellen die aansluiten op uw interesses en statistieken uit te voeren betreffende het bezoek van de website van IDEAL Praktijk.
De geolocatie voor het kiezen van een afhaalpunt bij u in de buurt.
Commerciële marktverkenning (waaronder selectie, normalisatie, deduplicatie, verrijking, met name bij firma’s van de groep DOMOTI) om u aangepaste aanbiedingen te zenden en over de juiste en bijgewerkte gegevens te beschikken.Deze verwerking vindt plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van IDEAL Praktijk in overeenstemming met artikel 6.1 (f) van de Verordening.
Het uitvoeren en analyseren van commerciële statistieken, tevredenheids- en bekendheidsonderzoeken, producttests en promoties ter verbetering van uw klantervaring en om onze producten en diensten aan te passen.
Het beheer van de mening van de klanten, om de internetgebruiker op de hoogte te brengen van de mening van de klanten die de producten al uitgeprobeerd hebben en ter verbetering van onze collecties.
De overdracht, de verhuur of de uitwisseling van onze bestanden van (potentiële) klanten om de clientèle te ontwikkelen en te laten profiteren van aanbiedingen van partners.
Het beluisteren en registreren van telefoonoproepen, ter verbetering van de kwaliteit, de training en de beoordeling van ons personeel.
De bestrijding van fraude, waaronder handelingen voor preventie en het beheer van onregelmatigheden ter beveiliging van het gebruik van de betaalmiddelen.

Ontvangers van de verwerking klanten/potentiële klanten

Uw gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van IDEAL Praktijk en voor verrijking, met name voor de firma’s van de Groep DOMOTI waarvan IDEAL Praktijk deel uitmaakt, ter verbetering van de kwaliteit en de nauwkeurigheid van onze klantenbestanden.Deze kunnen verhuurd worden aan, of uitgewisseld met onze commerciële partners, (tenzij u dit niet wilt), zodat u kunt profiteren van een gevarieerd aanbod en om de handel tussen de firma’s te ontwikkelen.


Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan onze onderaannemers:
 • Leveranciers (directe bezorging van het product door de leverancier, aftersales dienst)
 • Call centers
 • Drukkers
 • Marketing instellingen
 • Bank- en kredietinstellingen
 • Logistieke dienstverleners, transporteurs en bezorgers van pakketdiensten
 • IT-dienstverleners
 • Postbezorgdiensten, routers van e-mails/SMS
 • Incassobureaus en/of bemiddelaars bij geschillen
 • Controleurs en auditors
 • Autoriteiten

Uw gegevens kunnen buiten de Europese Unie gebracht worden via onze onderaannemers met wie wij standaard contractuele bedingen hebben voor de bescherming van deze gegevens of die voldoende garanties bieden m.b.t. het respecteren van de Europese regelgeving (BCR, Privacy Shield).Uw gegevens kunnen zo verwerkt worden door onze dienstverlener in Tunesië en in Barcelona voor het beheer van de klantrelatie en uw oproep. Wij hebben met hen standaard contractuele bedingen ondertekend (machtiging CNIL van 21 februari 2011) die u kunt aanvragen op het adres vermeld in de paragraaf “uw rechten betreffende uw gegevens”.

Bewaarperiode van uw gegevens

Voor het berekenen van de meest relevante bewaarperiode onderscheidt IDEAL Praktijk:

 • De zogenaamde “potentiële klanten” die nog nooit iets gekocht hebben bij IDEAL Praktijk en diens partners
 • De zogenaamde “klanten” die minstens 1 aankoop gedaan hebben (ook via Marketplace)

Uw gegevens worden bewaard:

 • tot 10 jaar na uw laatste bestelling, voor de klanten.
 • tot 1 jaar na het laatste contact, voor de potentiële klanten die om een catalogus, een newsletter of een cadeau gevraagd hebben of meegedaan hebben aan een loterij.

De cookies zullen maximaal 13 maanden na het plaatsen hiervan bewaard worden. De meningen van klanten over de producten worden bewaard zolang het product te koop wordt aangeboden.De meningen van klanten betreffende hun tevredenheid over hun bestelling worden 5 jaar bewaard.


Om u tijd te besparen wanneer u ons belt, heeft uw consulente rechtstreeks toegang tot uw dossier via uw telefoonnummer. Dit verschijnt tijdelijk op haar terminal. In het kader van ons beheer van de servicekwaliteit, kan deze oproep geregistreerd worden (tenzij u zich hiertegen verzet).De geregistreerde telefonische oproepen worden maximaal 6 maanden bewaard.

Veiligheid en privacy

Wij voeren technische en organisatorische maatregelen uit op het gebied van computerveiligheid en fysieke veiligheid, om uw gegevens te beschermen tegen vervalsing, vernietiging en toegang hiertoe door onbevoegden.

Beveiligde online omgeving

IDEAL Praktijk neemt de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om verlies, vernietiging, gebruik, vervalsing, wijziging of verdeling van uw gegevens door onbevoegde derden te voorkomen.

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor commerciële doeleinden indien u hiervoor toestemming gegeven heeft of wij deze via een bestelling doorgekregen hebben. Uw e-mailadres zal nooit onthuld worden aan derden, tenzij u hiervoor toestemming gegeven heeft. Via de in alle commerciële e-mails van IDEAL Praktijk aangegeven link kunt u uw inschrijving annuleren, indien u geen reclameboodschappen meer wilt ontvangen.

Prijsvragen en promoties

Uw persoonsgegevens zijn nodig om online prijsvragen goed te kunnen beheren, bijvoorbeeld voor het contacteren van de winnaars. De specifieke voorwaarden en reglementen kunnen variëren aan de hand van de activiteit en worden altijd aangegeven in de brief waarin het evenement gepromoot wordt.

Wijziging van het Privacybeleid

Dit Privacybeleid bepaalt, en informeert u over de wijze waarop IDEAL Praktijk de door u aan haar doorgegeven informatie gebruikt en beschermt.


Gelieve te noteren dat dit privacybeleid gewijzigd of aangevuld kan worden; met name om zich te conformeren aan iedere wettelijke, reglementaire, rechterlijke of technologische ontwikkeling. Het wordt de Gebruiker daarom aangeraden om regelmatig dit beleid betreffende privacy en cookiegebruik te raadplegen om kennis te nemen van de eventuele wijzigingen.

Uw rechten betreffende uw gegevens

In overeenstemming met de verordening (EG) 2016/679 van 27 april 2016 heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij verwerken.


U heeft het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die door ons bewaard worden, te wissen, tenzij een wettelijke bepaling betreffende het recht op wissen anders bepaalt, indien wij deze gegevens niet meer nodig hebben voor de correcte verwerking van uw bestelling en voor de aftersales service.


U heeft tevens het recht de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te doen rectificeren en/of onvolledige persoonsgegevens te doen aanvullen. U kunt dit recht rechtstreeks uitoefenen in uw klantzone of via de Klantenservice aan IDEAL Praktijk vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of de beschermen, indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn of indien de verwerking hiervan inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.


In sommige gevallen heeft u het recht te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw gegevens. U heeft bovendien recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die u ons verstrekt heeft in een standaard formaat dat toegankelijk is voor uzelf of voor een door u aangewezen derde.


Op dezelfde wijze heeft u recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een geldige reden, wanneer de verwerking plaats vindt op grond van het gerechtvaardigde belang van DOMOTI, zoals bedoeld in artikel 6 (1) f van de Europese verordening. U heeft verder recht op verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u doorgegeven heeft op basis van uw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 (1) a van de Europese verordening. Dit verzet kan op ieder moment plaatsvinden, zonder dat hierdoor de voorafgaande verwerking ter discussie gesteld wordt.


Tot slot heeft u, in overeenstemming met de Franse Wet ter bescherming van personen t.o.v. de geautomatiseerde verwerking van hun persoonsgegevens, het recht de richtlijnen aan te geven met betrekking tot de verwerking van uw gegevens na uw overlijden.


DOMOTI en haar medewerkers beijveren zich iedere dag om de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens te respecteren. Deze rechten betreffende uw gegevens kunnen uitgeoefend worden per post op het volgende adres, onder vermelding van uw naam, voornaam, adres en klantennummer en onder begeleiding van een fotokopie van uw identiteitsbewijs of door het invullen van het aanvraagformulier betreffende de rechten met betrekking tot de persoonsgegevens (dit formulier moet uitgeprint worden), naar het volgende adres:

DOMOTI verbindt zich, behalve in uitzonderlijke situaties waarover u geïnformeerd zult worden, u uiterlijk 30 dagen na de ontvangst van uw verzoek te zullen antwoorden.


14 - Cookies

In deze rubriek "Cookies" kunt u meer te weten komen over de herkomst en het gebruik van navigatie-informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verwerkt en over uw rechten. Deze rubriek is dus belangrijk voor u, die een positieve en vertrouwensvolle ervaring van onze diensten wenst; maar ook voor ons, die uw vragen over uw raadpleging van onze site op een precieze en volledige manier willen beantwoorden en rekening willen houden met uw wensen.

Zo kan, wanneer u onze site bezoekt, informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op de site worden opgeslagen in "Cookies"-bestanden die op uw terminal zijn geïnstalleerd. Bovendien kunnen wij rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatiebureaus, reclamebureaus) advertentieruimte aankopen om onze activiteiten en onze aanbiedingen te promoten op sites van derden, door middel van reclame-inhoud (tekst, grafieken, animaties, video's, enz.) die door deze sites/toepassingen wordt verspreid. Alleen de verzender van een cookie kan de daarin vervatte informatie lezen of wijzigen.

IDEAL Praktijk respecteert uw privacy en het recht om uw persoonlijke gegevens te controleren in overeenstemming met ons privacybeleid.

Voor meer informatie over cookies in het algemeen, nodigen wij u uit de CNIL-website te raadplegen: www.cnil.fr.

Verschillende zenders
De cookies die wij op onze site plaatsen
Wanneer u verbinding maakt met onze site, kunnen wij verschillende cookies op uw terminal installeren, afhankelijk van uw keuzes (zie "Uw keuzes betreffende cookies" waardoor wij de browser van uw terminal kunnen herkennen tijdens de geldigheidsduur van de cookie in kwestie. De cookies die door IDEAL Praktijk op uw terminal worden geplaatst, zijn met name bedoeld om de navigatie op onze website, de optimalisatie en de personalisatie van onze diensten op de site mogelijk te maken.
Cookies uitgegeven door derden aan gebruikers van onze site
Dit zijn cookies die door derde ondernemingen (bijvoorbeeld reclamebureaus of partners) worden geplaatst, met name om u reclame te presenteren die is afgestemd op uw interessegebieden.

Wij hebben geen controle over de cookies die worden geplaatst door reclamebedrijven die voor eigen rekening handelen.
In het kader van reclamepartnerschappen kunnen wij genoodzaakt zijn gegevens over uw aankopen en de op onze site geraadpleegde producten door te geven aan partners die in onze opdracht handelen. Wij verzekeren ons ervan dat de partnerbedrijven ermee instemmen de op de IDEAL Praktijk -site verzamelde informatie uitsluitend te verwerken voor de behoeften van IDEAL Praktijk en in overeenstemming met onze instructies, met inachtneming van de gewijzigde "Wet op de gegevensbescherming" van 6 januari 1978 en de Europese Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe passende maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te beveiligen en te beschermen.

Verschillende soorten cookies
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze site en stellen u in staat de belangrijkste functies van onze site te gebruiken (gebruik van uw winkelwagen, toegang tot uw account). Zonder deze cookies kunt u geen bestelling plaatsen of uzelf identificeren op uw account. Deze cookies worden geplaatst door IDEAL Praktijk.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die ons in staat stellen de keuzes die u maakt te onthouden om uw ervaring op onze site te verbeteren (bijv. de items in uw mandje onthouden voordat u verdergaat met uw aankopen, toegang tot gereserveerde en persoonlijke gedeelten van onze site, zoals uw account, dankzij identificatoren of gegevens die u ons eerder hebt toevertrouwd, de gebruikte taal, schermresolutie, het gebruikte besturingssysteem onthouden. ). Zij beogen ook veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd om na een bepaalde periode opnieuw in te loggen bij een inhoud of dienst. Deze cookies worden geplaatst door IDEAL Praktijk.

Analytische of prestatiecookies
Dit zijn cookies die ons in staat stellen statistieken op te stellen en het gebruik en de prestaties van onze site te kennen en de werking ervan te verbeteren (bv. de pagina's van onze site die u het meest bezoekt, de duur van uw bezoek, de laadtijd van pagina's ...). Deze cookies worden geplaatst door IDEAL Praktijk.
Andere cookies maken het mogelijk het aantal vertoningen te tellen van reclame-inhoud die via onze advertentieruimten op sites van derden wordt verspreid, de aldus vertoonde advertenties te identificeren, het aantal gebruikers dat op elke advertentie heeft geklikt, zodat de bedragen kunnen worden berekend die als gevolg daarvan verschuldigd zijn en statistieken kunnen worden opgesteld.

Reclame cookies Dit zijn cookies die worden gebruikt om reclame-inhoud af te stemmen op uw interesses op onze site of buiten onze site wanneer u op andere websites surft. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie te zien krijgt te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te helpen meten.
Het weigeren van deze reclamecookies heeft geen invloed op het gebruik van onze site. Dit zou echter niet tot gevolg hebben dat reclame op onze site of op het internet wordt stopgezet, maar alleen dat er reclame wordt getoond die geen rekening houdt met uw interesses of voorkeuren.
Deze cookies zijn voornamelijk cookies die door derden worden uitgegeven.

Cookies met betrekking tot video's
IDEAL Praktijk voegt soms video's gehost op YouTube toe aan zijn site. Het gebruik van cookies door YouTube wordt geregeld door het privacybeleid van Google. Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=fr

Cookies en plug-ins voor sociale netwerken (sociale knoppen)
Wij kunnen op onze site computertoepassingen van derden opnemen waarmee u inhoud van onze site met andere mensen kunt delen of waarmee u deze andere mensen op de hoogte kunt stellen van uw raadpleging van of uw mening over inhoud op onze site. Dit is met name het geval met de "Share" en "Like" knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.
Het sociale netwerk zal u waarschijnlijk identificeren dankzij deze knop, zelfs als u deze niet hebt gebruikt tijdens uw raadpleging van onze site. Dit soort toepassingsknop kan het betrokken sociale netwerk in staat stellen uw browsen op onze site te volgen, simpelweg omdat uw sociale netwerkaccount geactiveerd was op uw terminal (open sessie) tijdens uw browsen op onze site.
Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen met betrekking tot uw browsen op onze site en die in verband wordt gebracht met de persoonsgegevens die zij bezitten. Wij nodigen u uit om het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, met inbegrip van reclame, van de browsing-informatie die zij via deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid moet u in staat stellen uw keuzes met betrekking tot deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken in te stellen.

Wat is het nut van advertenties die zijn afgestemd op je surfervaring?
Ons doel is u zo relevant mogelijke advertenties voor te stellen. Daartoe maakt de cookietechnologie het mogelijk om in real time te bepalen welke reclame moet worden getoond aan een terminal, op basis van zijn recente navigatie op een of meer sites of toepassingen.
Uw belangstelling voor de reclame-inhoud die op uw terminal wordt weergegeven wanneer u een site bezoekt, is vaak bepalend voor de reclamemiddelen die de site in staat stellen zijn diensten te exploiteren, die vaak gratis aan de gebruikers worden aangeboden. Misschien ziet u liever advertenties die aansluiten bij uw interesses dan advertenties die voor u niet relevant zijn. Evenzo willen adverteerders die hun advertenties getoond willen zien, hun aanbiedingen tonen aan gebruikers die daar waarschijnlijk het meest in geïnteresseerd zijn.

Als u het gebruik van uw toestel deelt met anderen
Wij kunnen er niet zeker van zijn dat de diensten en advertenties die aan uw terminal worden gericht, relevant zijn voor uw eigen gebruik van die terminal en niet voor dat van een andere gebruiker van die terminal.
Het delen van het gebruik van uw terminal met anderen en het configureren van uw browserinstellingen met betrekking tot cookies is uw vrije keuze en verantwoordelijkheid.

Uw keuzes met betrekking tot cookies
Er worden u verschillende mogelijkheden geboden om cookies te beheren. Instellingen die u maakt kunnen invloed hebben op uw surfervaring en uw toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen. U kunt er op elk moment voor kiezen uw wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen, op de hieronder beschreven wijze.

Stel uw cookie keuzes in:
Om uw keuze voor cookies in te stellen klik hier

De keuzes die u door uw browser worden geboden
U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u van tijd tot tijd de mogelijkheid krijgt om cookies te aanvaarden of te verwerpen, voordat een cookie waarschijnlijk in uw terminal wordt opgeslagen.

De cookie-overeenkomst
Het opslaan van een cookie in een terminal is in wezen onderworpen aan de wil van de gebruiker van de terminal, die hij te allen tijde en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die zijn browser software biedt.
Indien u in uw browsersoftware de registratie van cookies in uw terminal hebt aanvaard, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd, tijdelijk worden opgeslagen in een daarvoor bestemde ruimte in uw terminal. Zij zijn alleen leesbaar voor de afzender.

Cookies weigeren
Indien u onze cookies weigert te aanvaarden of indien u de cookies verwijdert die wij op uw terminal hebben opgeslagen, zult u niet langer kunnen genieten van een aantal functionaliteiten die nochtans noodzakelijk zijn om te navigeren in bepaalde delen van onze site. Dit zou het geval zijn als u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor u geïdentificeerd moet worden. Dit zou ook het geval zijn indien wij, om redenen van technische compatibiliteit, het type browser dat door uw terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen daarvan of het land van waaruit uw terminal met het Internet lijkt te zijn verbonden, niet zouden kunnen herkennen.
In voorkomend geval wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen verbonden aan de verminderde werking van onze diensten ten gevolge van de onmogelijkheid voor ons om de cookies te registreren of te raadplegen die noodzakelijk zijn voor hun werking en die u zou hebben geweigerd of verwijderd.

Hoe maakt u uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Elke browser is anders geconfigureerd om uw keuzes met betrekking tot cookies te beheren. In het helpmenu van uw browser staat beschreven hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.
U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw terminal worden geregistreerd of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij naar gelang van hun uitgever. Deze instelling kan u ook informeren wanneer een cookie wordt uitgegeven, hoe lang het geldig is en wat de inhoud ervan is, en u de mogelijkheid bieden de registratie ervan in uw terminal te weigeren en uw cookies periodiek te verwijderen.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Wij wijzen u er echter op dat als u cookies uitschakelt, uw gebruikersnaam en wachtwoord op geen enkele website meer zullen worden opgeslagen. Voor meer informatie over hoe u cookies die op uw computer zijn opgeslagen kunt verwijderen en beheren, kunt u terecht op: http://www.allaboutcookies.org Hoe u cookies kunt beperken, kunt u vinden in het menu "Online Help" van uw browser:Voor andere browsers en mobiele toestellen verzoeken wij u de officiële webpagina van de browser- of toestelproducent te bezoeken of de meegeleverde documentatie te raadplegen.

Uw keuzes online uitgedrukt met interprofessionele platforms
U kunt verbinding maken met de site Youronlinechoices, die is voorgesteld door de professionals op het gebied van digitale reclame die zijn verenigd in de European Digital Advertising Alliance (EDAA) en die in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France.
Zo kunt u te weten komen welke bedrijven bij dit platform geregistreerd zijn en welke u de mogelijkheid bieden om de cookies te weigeren of te aanvaarden die door deze bedrijven worden gebruikt om de advertenties die op uw terminal kunnen verschijnen aan te passen aan uw surfinformatie: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

Dit Europese platform wordt gedeeld door honderden professionals op het gebied van internetreclame en vormt een gecentraliseerde interface die u in staat stelt uw weigering of aanvaarding kenbaar te maken van cookies die kunnen worden gebruikt om de advertenties die op uw terminal kunnen worden vertoond aan te passen aan de navigatie op uw terminal.
Merk op dat deze procedure niet zal voorkomen dat advertenties worden weergegeven op de websites die u bezoekt. Het blokkeert alleen technologieën die advertenties afstemmen op uw interesses.


15 - Redactie- en publicatievoorwaarden van meningen over een product

Iedere mening die op de website https://www.ideal-praktijk.nl wordt gepost, valt onder de verantwoordelijkheid van haar auteur. Wanneer de internetbezoeker zijn mening op de website post, is hij er zich ten volle van bewust en voor gewaarschuwd dat ze pas gepubliceerd zal worden nadat Ideal Praktijk haar op spelling heeft nagelezen en haar eventueel heeft gematigd. De beslissing om een commentaar geheel of gedeeltelijk online te zetten en openbaar te maken ligt volledig bij https://www.ideal-praktijk.nl. Alleen commentaren en uitleg over een product worden aanvaard. Hoewel het niet aan https://www.ideal-praktijk.nl is om te oordelen of een mening relevant is, zullen commentaren die klaarblijkelijk van publicitaire aard en afkomstig blijken te zijn van een leverancier of een van zijn concurrenten niet gepubliceerd worden. Teksten die naar de prijzen verwijzen (met uitzondering van een mening over de prijs/kwaliteitverhouding), de beschikbaarheid of de levering van een product zullen worden geweigerd. Het is evenmin toegestaan om adres-, telefoon- of internetgegevens in een meningbericht achter te laten. Een relevante URL mag wel in een boodschap achtergelaten worden, maar https://www.ideal-praktijk.nl behoudt zich het recht voor om bepaalde links te weigeren. Uitlatingen die in strijd zijn met de wetgeving en met de internetgebruiken, in het bijzonder aanstootgevende, beledigende of denigrerende boodschappen, zullen niet worden aanvaard. Een commentaar is uiteraard partijdig en dus onderhevig aan discussie door andere internetgebruikers, maar persoonlijke aanvallen zijn uit den boze en verwijzingen naar vorige commentaren dienen feitelijk te blijven. https://www.ideal-praktijk.nl behoudt zich ten slotte het recht voor om te beslissen over ieder bijzonder geval dat niet in dit charter vermeld staat, en een mening zodoende al dan niet geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Bovenkant van de pagina